Nemocničná lekáreň

PharmDr. Lenka Hriciková

vedúca nemocničnej lekárne

Nemocničná lekáreň

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  B (suterén)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 393

Činnosť oddelenia

Základnou úlohou nemocničnej lekárne v spolupráci s oddeleniami nemocnice sú odborné činnosti zamerané na zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok pre optimálne účinnú, bezpečnú a kvalitnú liečbu.

Každá nemocnica má svoj charakteristický trend, ktorý závísí od typu a špecializácie daného konkrétneho zariadenia, ale aj od sociálneho zloženia obyvatel’stva. Na spotrebu liečív rná významný vplyv okrem iných príčin aj permanentné vzdelávanie personálu, dôsledná evidencia a analýza spotreby v krátkych časových intervaloch, ako aj dobrá spolupráca medzí primármi oddelení a klinickym farmaceutom.

Nemocničná lekáreň v Starej Ľubovni je funkčnou jednotkou nemocnice na úrovní oddelenia nemocnice, ktorá zabezpečuje zásobovanie nemocníce liečivami,obväzovým materiálom, špeciálnym zdravotným materiálom, laboratórnymi diagnostikami, rdg materiálom, dezinfekciou a po mocným obalovým materiálom.

Ako samostatná jednotka začala svoju činnosť v roku 1995 v budove na ulici Červenej armády pod vedením Mgr. Tokarčikovej.Po jej odchode sa vedúcou lekárne v roku 1996 stala PharmDr.Janka Bizovska. Z dôvodov šetrenia pohonnými hmotami a bližšej spolupráce s oddeleniami nemocnice so zdravotníckym personálom sa lekáreň presťahovala do nových priestorov nemocnice,kde efektívne,výpočtovou technikou,spolupracuje na odbornej úrovni,s oddeleniami nemocnice.Ekonomické hodnotenie liečiv je súčasťou stratégie liekovej politiky nemocničnej lekárne.Má prispieť k tomu,aby výdavky na liečivá boli zo zdravotníckeho hľadiska racionálne,pričom toto rozhodnutie by sa nemalo spájať len so znižovním výdavkov na liečivá.