Verejný prísľub – stabilizačný príspevok

Verejný prísľub – stabilizačný príspevok
7. decembra 2022 Mikuláš Čandík

Verejný prisľúb

daný podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný prísľub“) o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku (ďalej len ako „Stabilizačný príspevok“) zdravotníckym pracovníkom za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

Verejný prísľub

Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku